دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 1-153 
مطالعه تطبیقی فلسفه حقوق در جهان اسلام و غرب

صفحه 108-91

غیاث الدین قیاسی سررکی؛ خداداد حکیمی