بررسی حقوق بشر در آیین زرتشت و دین اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

مسئله حقوق بشر در ادیان الهی مختلف، بسیار مورد توجه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی قوانین حقوق بشری در آیین زرتشت و دین مبین اسلام است. روش انجام این پژوهش کتابخانه ای و همچنین استفاده از سایت های معتبر علمی و پژوهشی، کتب و منابع معتبر دینی، آیات قرآن، تفاسیر معتبر و مشهور و روایات است. حقوق بشر نشان‌دهنده آرمان عدالت در جامعه‌ای است که در آن جامعه، هر انسانی می‌تواند از زندگی آزادانه، همراه با صلح، آرامش، امنیت و رفاه برخوردار شود. تعیین حقوق بشر از نظر اسلام، وظیفه صاحب شریعت است و در قرآن کریم و سنت و سیره رسول اکرم(ص)، حقوق بشر به صورت کامل و مشروح بیان شده است. حقوق بشر باید ماوراء‌الطبیعی و الهی باشد و این کار به واسطه ارسال ادیان مختلف صورت گرفته است و متن اصلی همه آنها دین ابراهیمی است. اگرچه منشور کوروش کبیر، سنگ نوشته‌ها، کنوانسیون‌ها و شورای حقوق بشر در زمینه حقوق انسان‌ها و رفع نژادپرستی‌ها مطرح شده‌اند، ولی مهم‎ترین آنها تعالیم ادیان الهی و کتب الهی به بشر است. امروزه از نظر اسلام و قرآن، دین اسلام، شایسته‌ترین و برترین دین برای تبیین حقوق بشر است.
کلیدواژه: حقوق بشر، دین زرتشت، آیات قرآن، دین اسلام، ادیان الهی، کتب الهی، کوروش کبیر.