اهداف و چشم انداز

1- تبیین و نشر معارف دینی در حوزه علوم انسانی

2- ایجاد زمینه برای اسلامی سازی علوم انسانی

3- تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در علوم انسانی اسلامی و تبیین ظرفیت ها و محدودیت های علوم انسانی اسلامی و تبیین مناسبات آن با سایر علوم

4- ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی بین نخبگان در حوزه علوم انسانی

5- ارائه راهکارهای تولید علوم انسانی اسلامی

6- پاسخگویی به شبهات در زمینه علوم انسانی اسلامی