اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علیرضا اعرافی

اجتهاد رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

ar_aarafimiu.ac.ir


سردبیر و عضو هیئت تحریریه

مدیر مسئول

حسن رضایی

رییس پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص

un_almostafayahoo.com

مدیر اجرایی

سلیمان خانجانی رفیع

زبان وادبیات فارسی کارشناس

s.rafie302gmail.com
02532133370

اعضای هیات تحریریه

حسن آقا نظری

اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hnazaririhu.ac.ir

ابوالفضل ساجدی

فلسفه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

ab.sajedi1395gmail.com

جعفر رحمانی

مدیریت جامعه المصطفی

dr_rahmani20yahoo.com

احمد حسین شریفی

فلسفه و کلام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

sharifi1738yahoo.com

علی عباسی

فلسفه جامعه المصطفی

un_almostafayahoo.com

حسن رضایی

مدیریت پژوهشگاه المصطفی

journals.miu.ac.ir
eneslamimiu.ac.ir