تأثیر جهت گیری مذهبی بر سبک مدیریت تعارض با نقش میانجی هوش فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت‌گیری مذهبی بر سبک مدیریت تعارض با نقش میانجی هوش فرهنگی انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد 160 نفر بوده که تعداد 114 نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‎اند. داده‎های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جهت‎گیری مذهبی آلپورت(1950)، پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004) و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض رابینز(2003)  انجام شده است .نتایج آزمون سوبل نشان داد که جهت‌گیری مذهبی با ضریب مسیر 208/0 و مقدار معناداری 580/2 بر سبک مدیریت تعارض از طریق میانجی هوش فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون مدل‎سازی معادلات ساختاری نشان داد که جهت‌گیری مذهبی با ضریب مسیر 905/0 و مقدار معناداری 096/18 بر هوش فرهنگی، سبک مدیریت تعارض با ضریب مسیر 421/0 و مقدار معناداری 080/6 بر هوش فرهنگی و هوش فرهنگی با ضریب مسیر 558/0 و مقدار معناداری 202/8 جهت‌گیری مذهبی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأثیری مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها