مبانی هستی شناختی مدیریت در قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

چکیده

موضوع تحقیق، مبانی هستی‎شناختی مدیریت از منظر قرآن، به‎عنوان اصلی‎ترین منبع اسلامی است. این تحقیق با توجه به روش‌ گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی و توسعه‎ای است. ابزار تحقیق، فیش‎برداری و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات در بخش کتابخانه‌ای تحقیق، به منابع موجود (قرآن، تفاسیر، کتاب، رساله، مقالات و نشریه‌های مرتبط با موضوع) رجوع شده است. در تحقیق فوق سعی شده است با توجه به بررسی و تحلیل آیات و برداشت تفسیری از آنها، به تبیین و احصای مبانی هستی‎شناختی علم مدیریت از نگاه اسلام پرداخته شود که نتایج تحقیق نشان‎دهنده تفاوت‎های اساسی در مبانی هستی‎شناختی از منظر قرآن با مبانی مدیریت غربی است.

کلیدواژه‌ها