پرسشنامه رفتار خیرخواهانه و کاربرد آن در مدیریت روابط میان فردی بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشنامه رفتار خیرخواهانه در مدیریت روابط میان‎فردی انجام شده است. داده‎ها با استفاده از دو روش تحلیل محتوای متون دینی و پیمایشی از منابع اسلامی (آیات و روایات) گردآوری شده است. یافته‎های پژوهش در بخش کیفی برای احسان، 41 نشانه را در 6 مؤلفه نظری تحت عنوان «سودمندی اجتماعی»، «روابط مثبت»، «مثبت‎اندیشی»، «نفوذ-مطلوبیت»، «خویشتنداری» و «تمامیت» به دست داد. براین‎اساس، گویه‎های اولیه طراحی شد و سپس بنا بر نظر ده نفر از کارشناسان علوم دینی و روان‎شناسی130 گویه طراحی و اجرا گردید و پس از تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده‎ها، پرسشنامه اولیه رفتار خیرخواهانه با 121 گویه تهیه و تدوین  گردید. با روش پیمایشی به‎منظور بررسی و ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس اولیه رفتار خیرخواهانه، در نمونه‎ای از ساکنان شهرک پردیسان قم مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی محتوای نشانگان و گویه‎ها، از نظرات ده نفر از کارشناسان خبره استفاده گردید. برای به دست آوردن روایی سازه، همبستگی(پیرسون) هر گویه با نمره کل محاسبه گردید و نتایج حاکی از روایی مطلوب بود. در بررسی اعتبار مقیـاس نیز ضریب آلفای کرونباخ، 83/0 و ضریب دونیمه‎سازی گاتمن،90/0 و ضریب دونیمه‎سازی اسپیرمن- براون، 91/0 به ‌دست ‌آمده است.

کلیدواژه‌ها