امکان سنجی تصمیم گیری بر مبنای «تحلیل هزینه فایده» در بخش عمومی نظام اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

چکیده

منابع کمیاب جامعه و خواسته‌های متعدد و متنوع افراد، همواره «مسئله انتخاب کارگزار عمومی» را پیش ‌روی ما قرار می‌دهد. در عرصه عملی، رهیافتی که به مقامات دولتی برای سنجش بدیل‌ها و انتخاب بهترین سیاست و برنامه توصیه می‌شود، «تحلیل هزینه فایده اجتماعی» (SCBA) است. اگرچه بخش عمومی در اقتصاد اسلامی هموارهدغدغههای مهمی چون «تحقق عدالت اجتماعی»، «فراهمسازی زمینه یک زندگی مؤمنانه و متعهدانه برای افراد جامعه» و «دستیابی به توسعه بر پایه اخلاق و ارزشهای اسلامی» و ... را دارد، اما این امر به این معنا نیست که ارزیابیها و سیاستگذاریها در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، باید بر اساس ایدهآلنگریهای بیپایان و غیرشفاف، بدون لحاظ منطقی هزینه فرصت تصمیمات اجتماعی اتخاذ میشود. در این مقاله با تکیه بر روش کتابخانهای و بررسی کتاب‌های تخصصی علوم اقتصادی و منابع اصیل اسلامی (قرآن و سنت) به روش تحلیلی-توصیفی نشان داده میشود که کاربست SCBA در یک جامعه اسلامی با توجه به منافع دینی، مشروعیت دارد و با دیگر قواعد معتبر فقهی نیز تعارض ندارد؛ اگرچه باید در نحوه به‏کارگیری SCBA  ملاحظات دیگری را نیز مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها