مبانی انسان شناختی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیرگروه الگوی اسلامی پیشرفت

چکیده

عدالت در قرآن کریم، جایگاهی بنیادین دارد و برپایی آن، هدف رسالت انبیا بیان شده است، وجه سیاسی این ارزش و تبیین مبانی انسان‌شناختی آن، امروزه برای جامعۀ اسلامی اهمیتی دو چندان دارد؛ مبانی، غالبا ویژگی شفاف‌سازی و جداسازی مکاتب از یکدیگر را بر عهده دارند. این نوشتار در جستجوی آن است تا با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به آیات و منطق قرآن کریم، مبانی انسان‌شناختی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم را بررسی کند، در پاسخ به سئوال اصلی، با تجزیه و تحلیل آیات قرآن کریم، روایات تفسیری و بهره‌گیری از تفاسیر متعدد، بر این امر تأکید شده است که توحید در بنیاد شناخت انسان جایگاهی بالا دارد؛ قرآن کریم، نگاهی جامع به انسان و جامعۀ سیاسی دارد و همه امور را برای حرکت در مسیر تعالی او طراحی می‌کند؛ مبانی انسان شناختی عدالت سیاسی از منظر این کتاب را می‌توان در مواردی چون فطرت، آفرینش برابر انسان‌ها، اختیارمندی، مسئولیت سیاسی ـ اجتماعی و خردورزی و برنامه‌ریزی انسان پی‌گیری کرد.

کلیدواژه‌ها