تبیین اهمیت مطالعه حقوق تطبیقی در رویکرد علوم انسانی اسلامی

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

از روش­های تحقیقی در حوزه علوم، روش مطالعه تطبیقی یا روش مقایسه­ای است. در علم حقوق نیز پژوهشگران به این روش توجه گسترده­ دارند، اما در این مطالعات تاکنون ، اهمیت مطالعه حقوق تطبیقی از منظر اسلام بررسی نشده است. این مقاله بر آن است در این باره بحث کند و با توجه به ابواب معرفتی اسلام، از دو جنبه درون­دینی و برون­دینی، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، به بررسی و مطالعه اهمیت مطالعه حقوق تطبیقی از منظر اسلام و مذاهب اسلامی می­پردازد.

کلیدواژه‌ها