جستاری تحلیلی بر روان‌شناسی دین

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

روان‌شناسی دین ازجمله حوزه‌های مطالعاتی دین‌پژوهان و روان‌شناسان است که دین و دین‌داری را از منظری روان‌شناختی مطالعه کرده‌اند. هدف در این تحقیق، ارائه تصویری از روان‌شناسی دین و تبیین مرزهای آن با روان‌شناسی دینی است. بر اساس آنچه گفته شد، روش‌های روان‌شناسی دین، متأثر از روان‌شناسی است. دو جریان عمده توصیفی و تبیینی در روان‌شناسی دین حاکم هستند که هریک از رویکردهای روان‌شناسی دین را  در یکی از این دو جریان می‌توان دید.

کلیدواژه‌ها