اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علیرضا اعرافی

اجتهاد رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

ar_aarafimiu.ac.ir


سردبیر و عضو هیئت تحریریه