چگونگی بازتولید علوم انسانی قرآن بنیان

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسنده

رئیس پژوهشکده ی علوم انسانی

چکیده

علوم انسانی، به‌دنبال ساختار‌بندی کنش‌ها و موضع­گیری‌های انسان‌ها، فارغ از اراده و خواست فردی آنهاست. این علوم، طی دویست سال گذشته، پیشرفت‌های زیادی داشته، به‌گونه‌ای که امروزه همه‌ دانش­ها اعم از علوم فنی و تجربی و همه‌ تحرکات جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی است. این علوم، جامعه را به سوی اهداف معیّن هدایت می‌کند که در برخی مواقع، با معیارها و مبانی قرآنی، ناسازگار است. قرآن کریم که هدایت­گر انسان­ها به سوی بهترین راه­هاست، باید مبنا و بنیان علوم انسانی قرآنی گیرد. لازمه این امر، داشتن منطقی برای استخراج و تدوین علوم انسانی قرآنی است. این مقاله به دنبال پاسخی برای این پرسش­هاست که مبانی و قواعد برداشت‌های «علوم انسانی قرآنی» از «متن قرآن کریم» چیست؟  آیا «روش‌های متعارف علوم انسانی» در «علوم انسانی قرآنی» کاربرد دارند؟ یافته‌های این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نشان می‌دهد که تدوین «علوم انسانی قرآنی»، هم مبتنی بر دانستن «قواعد برداشت از متن قرآن کریم» و هم مبتنی بر «استفاده از روش‌های متعارف در علوم انسانی» است.

کلیدواژه‌ها