دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در رابطه بین طلاق عاطفی و کیفیت استفاده از فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

محمدمهدی صفورائی پاریزی؛ حسن تقییان؛ عباس رضائی ده‌آّبادی


2. رویکرد نظام‌ سیاسی کشورهای معاصر به آموزش دینی در مدارس عمومی با تأکید بر دولت‌های دین‌گریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

محسن معارفی؛ مسلم طاهری کل کشوندی


3. بررسی ضرورت کاربست پژوهش‌های میان رشته‌ای در مطالعات علوم اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

تورج زینی وند