نویسنده = ���������� ���������������� �����������������
فلسفه‌های مضاف به علوم؛ ریشه‌های تاریخی، ضرورت و نقدهای آن

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 124-109

نعمت‌اله پناهی بروجردی