نویسنده = ������������ ������������
مطالعه تطبیقی فلسفه حقوق در جهان اسلام و غرب

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 108-91

غیاث الدین قیاسی سررکی؛ خداداد حکیمی