نویسنده = ������������ �������� ������
جایگاه فقه حکومتی؛ اهمیت و ضرورت توجه به آن در تمدن نوین اسلامی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 26-9

امیر علی حسنلو؛ علی محمودی