نویسنده = �������� ���������� ������ ������
بررسی و نقد مبانی فکری حسن حنفی در نوسازی علوم اسلامی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 29-46

سید رضا مهدی نژاد