نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
تحلیل موضوعی پژوهش‌های علوم اسلامی در نشریات فارسی ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 7-28

مجتبی محمدی مزرعه شاهی؛ اعظم قصابیان