نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل مفهوم «‌‌‌‌ازخودبیگانگی» در آثار علامه محمدتقی جعفری

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 47-73

محمد کرمی نیا؛ جواد صیدانلو