نویسنده = ���������� ���������� ������ ������ ��������
اسلامی‌‌سازی علوم برای حل مشکلات جهان اسلام در اندیشه فاروقی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 25-45

سید میر صالح حسینی جبلی؛ آدم لنغانی؛ ناصر دهقان زاده