نویسنده = �������������� �������� ������������ ����������������
تبیین اهمیت مطالعه حقوق تطبیقی در رویکرد علوم انسانی اسلامی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 5-22

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی