نویسنده = ������������������ ��������������
مبانی انسان شناختی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 47-65

سیدکاظم سیدباقری