نویسنده = �������� ������������ ������
مدل مالکیت طولی و نظریه عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 149-169

سیدمهدی معلمی