نویسنده = ������������ ��������
الگوی روابط اجتماعی بر مبنای قرآن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 91-117

نرگس موحدی؛ علیرضا اسعدی