نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
شاکلۀ ارزشیِ جامعۀ آرمانی از منظر معرفت و تفکر اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 51-78

حسین رمضانی؛ حبیب الله دانش شهرکی